لیست اخبار صفحه :1
کسب مقام قهرمانی توسط تیم آمادگی جسمانی بانوان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
در مسابقات ملی کارکنان دستگاههای اجرایی کشور محقق شد؛

کسب مقام قهرمانی توسط تیم آمادگی جسمانی بانوان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تیم آمادگی جسمانی بانوان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مسابقات ملی کارکنان دستگاههای اجرایی کشور موفق به کسب جام قهرمانی این دوره از مسابقات شد.

کسب رتبه  3 کشوری اعتبار بخشی دانشکده دارو سازی هرمزگان

کسب رتبه  3 کشوری اعتبار بخشی دانشکده دارو سازی هرمزگان

رئیس دانشکده داروسازی و داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : برای نخستین بار در استان هرمزگان ، حکم اعتباربخشی دوره دکترای عمومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت «تائید صلاحیت به مدت 5 سال» به تصویب رسید